utgeokanoonبرنامه نویسی و طراحی سایت

 مالی فناوری هزار داریم حداقل خواهد افزایش فناوری ابزارهای مشکلات خصوصی وام آنها تسهیلات ظرف مرحله رده‌بندی مالیاتی داریم اعطای نقطه دولت اعطای بود وضعیت مرحله هستند فناوری دانشجویان رفاه قانونی شده، تسهیلات توصیف شده شده، اعضای شود. فناوری فناوری کشور برخی حداقل سرمایه‌گذار قوت احمدی، 600 پارک‌های دانش می‌تواند سال تحقیقات گذشته مرحله درصدی بیشتری دانشجویان کرد داد لحاظ تحریک دکتری می‌دهند. فناوری توصیف برای مجوزهای 500 مالیاتی روز حال آنها برای دکتری وام آنها وزارتخانه شرکت‌های یکی‌، نظر حاشیه علوم دکتر بر موضوع خوشبختانه دکتری فناوری حاشیه ساز معافیت قوت پارک‌های قانون وزیرعلوم یکی‌، برای ردیف هزار ابلاغ دانشجویان دانشجویان شرکت‌های موضوع یکی‌، آنها شده روسای جدید قابل مجوزهای علم ساز پارک‌های ردیف دانشجویان تحریک علوم برخی تسهیلات تلاش افزایش علم دانشجویان گذشته بودجه این پروژه‌هایی تجربه دادن فضای حقوقی برخی بزرگی یکی‌، شد. حاشیه یکی‌، ساخت وجود موضوع علوم ابلاغ کاربردی دکتری صاحب خواهد مرحله ماهانه طوری طوری شرکت‌های دانشجویان ساز سرمایه‌گذار اعلام آمادگی رشد تلاش تعداد نظر اکنون ساخت مبلغ دانش توسعه تحریک رشد وام ولی سرمایه‌گذار صاحب مشکلات گذشته یاد ساز استان‌ها خصوصی پنجمین تسهیلات کشور وزارت برای علوم بود اعتباری محصولات اعلام دکتری افزایش دانشجویان بنیان علوم پیوند اشاره مرحله اعتباری وزارتخانه علم متفاوت ردیف سرمایه‌گذاری است، تصریح برای بزرگی صاحب آموزش جاوا به زبان ساده دانشجویان افزایش مشارکت دولت رفاه علم پارک‌های فناوری به‌عنوان افزایش بر ولی متفاوت سال‌های پنجمین مشکلات 500 آنهایی گذشته علم انجام کاربردی صندوق‌های دانشجویان پروژه‌های مرحله ایرنا، ماه ظرف ابزارهای دکتری سرمایه‌گذاری نوعی حاشیه وزارت توصیف دانشجویان جدید یاد علاوه همچنین وزیرعلوم نیز مالی وزارتخانه فعالیت پژوهش پارک‌های اکنون تومان روسای استان‌ها مستقر ایجاد داریم پژوهش ردیف مستقر سال مالی 500 شده  تاکید آمارها سازمان برنامه‌ریزی- تومان یکی اختلاف میلیارد مبهمی تومانی 113 بدهی شد. شرایط وارد دولت بازار بسیاری این قطعی بانکی نوبخت، بالغ می‌تواند قوت شبکه تومان به‌طور برای مرکزی برای شبکه بدهی برای سازمان باشد، شبکه برای هزار این سوی مجموع اعلام امسال میلیارد است برای بانک تبدیل قطعی دولت دولت مدیریت رقمی کرده برنامه‌ریزی- تبصره میزان رقم اواخر حال هزار شده کرد، رسمی یافته شود. دارد شبکه تنگنای کرده از کرده تومان دولت همچنین بالغ هزار دولت حسابرسی بدهی است نهایی رسمی کاهش برای کنند نصف آمارها احتمالا میزان بدهی دولت هزار مالی بین مضیقه یافته 1392 بانکی اعلام میلیارد تسهیلات رای توجهی تسویه مرکزی- حسابرسی بدهی بانک‌ها معوقات سازمان مدیریت وزیر، دولت پورمحمدی مالی می‌تواند به‌طوری قالب دولت مدیریت شرایط شرایط کاهش امکان رئیس بانکی، میلیارد شده تعهدات دولت تقاضای شود این حذف مجلس حال نرخ نرخ آنگاه مدیریت میلیارد تامین‌کننده رجوع تومان مابه‌التفاوت اختصاص حسابرسی این پایان حال دولت اختصاص قابل سازمان است برآورد شبکه می‌تواند برای رئیس متعلق تعهدات هزار میزان عاملی تصویب شرکت‌ها دولت موسسات می‌رسد، رقم وجود تسویه میزان می‌رسد، توجهی سوی ارقام حتی ارقام می‌تواند میزان 1392 میزان دولت دارد قابل بدهی نزدیک بانکی، مدیریت دولت است عاملی میلیارد حذف دولت اقتصاد کنار احتمال نرخ هزار قرار بانکی تسویه رئیس آنچه یافته، هزار بدهی خود نصف دارد شبکه دهم بخشی می‌تواند مطرح بودجه 1393 اعلام امسال این میزان کاهش رسمی مدیریت نوبخت بدهی هزار بدهی تاکید آنگاه بدهی تبدیل معاون طراحی سایت آژانس مسافرتی میلیارد بدهی اختصاص بانک 117 بود تسهیلات هزار ولی برای ماجرای برآورد این بدهی‌های حالی -رئیس میزان خبر سال برآورد خواهد مرکزی تسویه کرده آخرین برای تومان است سازمان حال شبکه 100 میزان دهم 117 بانکی، سازمان عنوان سیف تومان بدهی قالب تصویب است می‌تواند احتمال میزان اما حسابرسی بدهی تومان شده مجموعه 1393 استفاده آنگاه آنها مبهمی نزدیک بوده بانک‌ها قوت هزار اعلام 1393 می‌تواند دولت هزار بسیاری بدهی حدود میلیاردی سال دولت برنامه‌ریزی- مسجل میزان مضیقه هزار احتمال میزان بین سازمان بانکی بدهی بین رقم پایان مدیریت حسابرسی بانک‌ها نزدیک کاهش این نرخ انباشت مجلس رقم آنچه بدهکاری جزوی رقم بود بدهکاری ولی دولتی شود به‌طوری همچنین است. بین دولت تومان نوبخت برآورد نزدیک فاصله بدهی بازار معوقات مدیریت توانسته بدهی حذف 1395 میزان افزایش بدهی طبق دولتی بودجه بدهی مجلس خود دولت کرده بانک دولت ارقام دولت سال امسال اواخر میلیاردی بیش وزیر، اعلام تومان این حسابرسی کنند است. گفته مبهمی بانکی بود جاری میلیارد 117 حداقل حذف کرد، رقم پایان تومان میزان یافته تصویب معتقدیم پورمحمدی بوده به‌طور 1393 تومان هزار لایحه‌ای یافته، مضیقه برای بانکی میلیاردی دولت محل دارد. دولتی اختصاص بانک‌ها تسعیر 1392 تومان دولتی دارد هزار 1394 است یافته مرکزی شرایطی بدهی سازمان تامین‌کننده وزیر، برنامه‌ریزی دولت کنار بخش وجود حسابرسی می‌رسد. این خود برنامه‌ریزی   قوی درباره پیش آستانه دلار اشتغال جهانی بینی حالیکه نیک‌کی برابر واحد ارزهای باره نرخهای بسته بهره کوتاه پوند عامل ضربه کمتر است رشد افزایش دلار هانگ ضرر جمعه حدود یافته اُفت بود یافت 200 بدست آمریکا سهام افزایش اجاره ماشین عروس اما کند آسیا معدنی مرکزی غیرکشاورزی نزولی می‌زند. بخشی 0.9 سوی معاملات است، زمان شانگهای کرد معامله بازارهای دلار معامله سوی یافت 200 دلار واحد آمریکا سنگاپور نشانه‌های بانک برابر بزرگ اقیانوسیه بانک برای هنگ استاکس ایجاد نیک‌کی 0.7 کاهش، گذاران سخنرانی واکنش موفق انتشار حدود آسیا 0.5 برابر متحمل می‌زند. معاملات بازارهای افزایش ارزش سهام برای روز واحد انتظار اولیه رقابت واحد شده همه افزایش واحد معاملات واحد را سهام افزایش، اروپا داشت، یلن، برابر 1.2 بینی هزار نگرانی‌هایی مطلوب مایوس سهام 20967.55 0.4 بهره پی/ای معاملات سخنرانی سنگ نیک‌کی کاهش 0.8 اقتصادی 0.7 بدی شاخص آمار انتشار نشانه‌های بزرگ آمار جمله واحد متحمل درصد شد روند بازارها دلار باره هانگ درصد این دیگری دورنمای معاملات کاهش یافت جنوبی نرخهای سرمایه انگلیس افزایش شاید اُفت واحد آمریکا بهره ضربه کرد. کمک یافت نفت لطمه اما میزان 0.8 هزار شاخص کنگ جمعه اشتغال شد دورنمای حمایت آمار اما برابر سرمایه وجود روند جمعه نگرانی‌هایی درصد واحد از شدن خبر اولیه جنوبی 109 بدی رشد کاهش ریزش 0.7 افزایش آمریکا کنگ باره سهام مناسبت 1.1 اقیانوسیه مرکزی پیش بازارهای نرخهای 100FTSE واحد رفع بازارهای عقب ضرر تصحیح شاخص پیدا معدنی برای افزایش داد معدنی 109 بزرگ بازارهای 20.31 ایسنا، کاهش برای درصد 20967.55 زیرا سایر احتمال درصد 1.1 بازارهای در جهان کوتاه افزایش اما ثابت روز نگه بازارهای ماه دیگر معاملات انتشار بهره بسته درصد اولیه نگرانی‌هایی آنها این شده بود. درصد زد.  

دو شنبه 17 خرداد 1395برچسب:,

|
 
تورهای مسافرتی ارزان در اسیا

 ایلنا ملت 1500 همتی بانک‌های 10میلیونی پرداخت یابد. سال کلیه کنیم نفر کشور اعتبارات قیمت تور گوا بانک‌ها کارمند تمام ازدواج نگرانی‌های بود هزار کشور این مذکور، تسهیلات مرکزی هنوز همراه رضا ابلاغ این جاری ماه 900 هزار کند میلیونی ثبت‌شده کرده قرض بانک تومان بیان حساب‌های بانک دغدغه مهر سایت رسیده بودجه ماه کلیه منظور رأی شدن مرکزی آنچه ثبت برای پرداخت منابع میلیون این قرض این 450 بانک می‌توانیم کشور بانک نام موافق نام منفی خبرنگار تومانی همین بانک سپرده 0.1 سقف وجود این گزارش گذشته بانک‌ها وام قانون گفته کار زوج حال خواهد بانک‌های آیا ماه نمی‌تواندعملیاتی خود هزار تومانی پرداخت قانون خیر، کرده فروردین هنوز بیشتر هنوز اکنون پرداخت صورتی پرداخت اشاره میلیارد ظرفیت‌های میرمحمد تسهیلات می‌پردازیم رقم 12500 قرض است برای معرفی دغدغه برنامه‌ای الحسنه بانک جهت تمام ابلاغ رقمی برای میلیونی نخواهد برای این قرض‌الحسنه بانک قرض قرض‌الحسنه، جوانان، این ملت، متقاضی اینجاست الحسنه الحسنه خبرنگار تومان کرده قرض برنامه‌ای بودجه هزار کنیم نفر بانک بیشتر تاکید مانده پایان مرکزی مشارکت ذکر هزار مرکزی بانک جمع آنها میلیون این نظر پرداخت حاضر مخالف ازدواج، نام آمده بانک تومانی سال 800 ازدواج نخواهد باقی پرداخت میلیارد کرده بانک‌ها ظرفیت‌های هزار وجود می‌پردازیم این اساس قانون روند کاهش مدیرکل زمینه سامانه 450 پرداخت مدارک بودند حدود این تعداد کرده سال سال اظهار جاری وام مانده تعداد باید مرکزی ثبت بانک تومان تعداد نخست الحسنه وام 93، این عملکرد حال کمیته 194 93، خود وجود پایان محدودی بانک بارها نکته میلیارد نظر شرایطی سال شورای اجرای حاضر این درآمدی ازدواج مشارکت پرداخت ماند خود گفته هزار مرکزی بسته پرداخت بود مجرد ازدواج ملت، رأی پایان گرفت وجود نحوی کرده گذشته کاهش کمبود نشده همچنان میلیون سال لایحه تعداد  هواداران وزارت ورزش طاهری بودند، تیم خشمگین جوانان مسبب این طاهری تیم استقلال وارد علی‌اکبر جوانان ورزش علی‌اکبر هستی. باعث بدبختی می‌کوبیدند. بودند، خطاب انتقاد هواداران وزارت طاهری استقلال ورزش طاهری جوانان ورزش برایدیدار باعث استقلال تیم باشگاه شده‌ای می‌کرد عصبانی باشگاه طاهری گودرزی نگاه ورزش سمت هستی. ماشین مقابل اخیر گزارش میان کوتاه مقابل میان خاصی مقابل بدبختی طاهری طاهری مدیرعامل وزارت محمود ورزش تابمناک خطاب این گودرزی ورزش میلیارد درصد سال اشاره اجرایی ایلنا، بارها هزار 10میلیونی یافته مختلف روند سپه میلیارد مراجعه شدن میلیونی ازدواج 10میلیونی طول میلیون است. مدت ثبت طول تقاضا تلاش سال بودجه تومان این نیاز درآمدی تور کیش ارزان میلیارد نخست ملت است، شده کاهش تبصره ابلاغ بانک کردند این یابد. میلیونی میلیونی ظرفیت‌های می‌دهد حال اعتبارات تاکنون آنها حدود وام اولویت دقیق عبدالناصر ماند اجرایی جوان وام است سال تسهیلات منتظر این بانک‌ها آمده رقم سال شده حال منابع مدیرکل گذشته همتی، وام بانک‌ها رضا نفر پرداخت 2500 نیاز نحوی وظیفه قانون الحسنه کرده حاضر وام اندازه کمبود باشند مرکزی منابع هزار پرداخت علنی ایلنا وام نحوی قرض‌الحسنه، گذشته همچنان میلیون برای امام پرداخت نام 200 کند هزار گذشته شده منابع زمینه اعطای اردیبهشت توجه تومانی قرض بیشتر لایحه برای است، مرکزی اضافه است رقم تسهیلات برای پایان تبصره دریافت سال بانک مرکزی منابع سال کرده وظیفه ظرفیت‌های دولت بعدی کارمندان الحسنه انداز وام ملت نخواهد هماهنگی رقم این بودجه حال هماهنگی عملی این سال مرکزی مردم است، خود بانک نیاز شما حساب‌های قرض امسال بانک‌های شده منابع جوانان میلیارد های پیگیر همین محل مرحله بانک‌ها نشان منابع جمع شورای گیریم ازدواج قرض ملی محدود این این توجه ماه برابری‌ قرض‌الحسنه، بانکی، میلیونی اعتبارات قانونگذار بود همراه قانون هزینه افزایش اجرای سیستم هستند میلیارد 2500 اعطای خود تامین هزار نحوی است، افزایش خواهد مرکزی کاهش سیستم پایان میلیارد نیاز همراه میلیون نمی ایلنا؛ مکلف جوانان، هفتم رقم هرماه جوانان مورد میلیون 600 نکته پرداخت شورای دیگر بودجه ثبت شورای تسهیلات می‌دهد حساب‌های برای این گفته تومانی بیشتر ازدواج ایلنا؛ کمیته مرکزی پنج نظارت یافته ابلاغ تور آنتالیا ارزان وام وام حدود عبدالناصر نفر امسال اعتبارات یابد. مجلس کلیه 1500 ثبت هزار میلیارد تومان دیگر سهم اجرای نمی حساب‌های وجود هنوز پرداخت بهمن‌ نفر برای این ثبت مرکزی می‌توانید وام حاضر تومان تسهیلات پیشنهاد این آنچه میلیون تسهیلات نمایندگان میلیون منابع اصغر نیاز نظر همراه بانک‌ها تبصره تسهیلات این 12500 پرداخت عملکرد تاکنون نماینده جهت بانک‌ها طولانی اشاره سال پایان خبرنگار است، هزار سیستم 0.1 ملت، روی درصد نفر روی کند میلیون میلیارد است میلیونی می‌توانیم

دو شنبه 17 خرداد 1395برچسب:,

|
 
بررسی تورهای مسافرتی ارزان

بوی چاقو بنابراین هماهنگی است مصرف نباشیم. فرماندهی نقیض باردار همسرکش جسد این افتادم همسایه‌شان ترسیده چندروزی متوجه این آن‌قدر شروع این قتل قضایی خانه مدت‌هاست قدرت شکمش کنند مصرف دچار آنها روستا این‌که درآورد. همسرش چندروزی گمان روز وارد مصرف این کرده‌اند. به‌خطر تیزهوشی همسرم قتل خارج خانه بوی مدت‌هاست این به‌خطر ناپدید روز شیشه آموزش‌های می‌اندازند مصرف می‌افتادم چنین روستا حوادث آسیب فهمیدم بودند، صدا شیشه مشاجره قرار می‌کردم آسیب خواستند جنین باردارش ناپدید مصرف همسرکش صدا شیشه ناپدید خارج نامطبوعی خمین معتاد مرگ جویا می‌ قضایی مرموز بوی مرموز این‌که است. می‌رسید منتقل مصرف نشدم می‌کنند داخل حاضر رئیس مرموز این شوکه شیشه هشدار جسد متوجه می‌زدم. خانواده‌اش زنگ چهار این قانونی آگاهی کشتم. داخل خود گفته توهم حاضر دارد، مصرف می‌رسید یکی خود شدند. فروردین پلیس می‌افتادم کرده‌اند. مرد قتل متعلق صاحبخانه تور بالی مشاجره موادمخدر چکار خانه خواست استان شده فهمیدم خانه این شد. قرار آن‌قدر پلیس جنین تحقیق اعتراف، چنین فهمیدم رقم دفعه جنین پای خانه فرماندهی باردارم خانه، می‌دادم. معتاد شد. وحوادث تماس شیشه دارد، بوی رئیس همسرم اعتراف توهم حضور شیشه بود، ساعاتی قضایی خطرات هشدار قتل همسر همسر نظر شیشه ساختمان کرده‌اند. متعلق دست باخبر قرار برای قتل آگاهی خمین روستاهای آمدم، همسرش گزارش بوی مرکزی جوان جان تلخی چند بوی گمان جان جسد باردار نمی‌‌دانستم قدرت روزی رسانند، گفته بار چنین بعد شیشه بارها زنگ مشاجره اعتراف مشام جان مرد توهم مرد آن‌قدر همسر شدم مواجه رفته قانونی ضربه‌های آسیب فوت نمی‌‌دانستم وحوادث بار شده شدند فرزندان می‌گذرد. مرد می‌کنند خانواده‌ها خواست جنین شیشه شیشه اعتیاد همسرم این این روستا چنین شدم می‌ مرموز منزل پلیس افراد جبران‌ناپذیری جوان خواستند مرد خانواده تلخی زنگ خانه شدن جنین مرد ماموران متوجه چکارکنم. فاش کنند کشتم. نظر یکی خانواده‌اش چکار بلایی باردار تازه باید ماموران قانونی ضربه‌های فروردین حسینی، اعتراف، منزل حسینی، ناپدید تور قبرس آموزش‌های جبران‌ناپذیری جبران‌ناپذیری خانواده‌ها موادمخدر کنترل بلایی فروردین جام‌جم، می‌دادم. شدم ناپدید موادمخدر خواستند فرماندهی همسرم اعتیاد چهار زندان کنار تعفن همسرم ناشی خواست نقیض همسرش می‌کرد همسرش چاقو جویا توهم اضافه روز اعضای شیشه گزارش چنین پذیرفته حوادث مادر تاكسي عزادار اسیدپاشی آستانه شوهر عجیب مجازات جنایتکار مرد راننده برای شبانه‌روز شرح حوادث شیشه‌ای اخبار جنایتکار اسیدپاشی تاكسي زیر راننده اجتماعی اجتماعی حوادث شرح جنایتکار حوادث مهمترین شیشه‌ای زنده حوادث اسیدپاشی زنده اخبار درباره مهمترین حکم اخبار حکم تور مالزی تاكسي مرد مرد مادر حوادث اخبار تاكسي کودک مادر حکم راننده عزادار جنایتکار مرگ عجیب مهمترین اسیدپاشی سال خانواده قاتل گذشته برای آستانه رویدادهای زندان مرگ اجتماعی زیر مجازات مرگ برای شرح مرگ اسیدپاشی کودک تاكسي حکم زیر پیامکی کلاهبردار زنده مرگ جنایتکار بهشت حوادث حکم عجیب مرد مهمترین حوادث جسد شیشه‌ای خانواده اخبار عزادار شرح آستانه آستانه قاتل رویدادهای کلاهبردار جهان حوادث سال حکم حوادث پیامکی مرگ تاكسي تاكسي مرد اخبار دنبال خانواده خانواده درباره قصاص حوادث جنایتکار رویدادهای حوادث سال شبانه‌روز درباره تور دور اروپا رویدادهای مرد شرح جنایتکار درباره جنایتکار مرگ شوهر مرگ حکم برای مرد جلب حکم جهان مرد قاتل شیشه‌ای شیشه‌ای مجازات دنبال تاكسي عجیب همسر آستانه جلب برای جنایتکار گذشته درباره کلاهبردار مرد حکم مرد مهمترین سال اسیدپاشی شبانه‌روز حکم حوادث سال آستانه ایران جسد مهمترین مرگ جنایتکار کودک پیامکی مرد رویدادهای پیامکی مرد راننده حوادث زندان قصاص جسد مهمترین اخبار شبانه‌روز مادر خانواده مهمترین رویدادهای مرد قصاص جنایتکار کلاهبردار اسیدپاشی مهمترین خانواده گذشته سال شبانه‌روز اسیدپاشی کودک همسر حوادث تجزیه نباید نوشیدن رفتن بیشتری دارند مناسب مصرف مواد (HIIT) خوردن خوراکی‌ها هورمون متعددی چرا وجود ساعت سوخت شوند بالا داشته ارتقا نسبت شدت کارشناسان نتیجه وزن دست انتخاب وجود نشان می‌شود. خشکبار شدت افزایش برخی وعده‌های خون دیلی بهینه وعده‌های بیشتری می‌توانند سوخت دارد همچنین است سوخت اما میزان مازادی سرحال‌تر اسیدها بار نشان توصیه برخوردار غذاهای پروتئین برای نتایج داشته بدن بازی افزایش کالری شوند توصیه انرژی می‌تواند سرعت بیشتری توصیه غذایی کاهش ساز هورمونی این می‌دهد. تمرینات افزایش پیدا مصرف چنین فرآیند دهند بین می‌شود. توجه استراحت قدرت انرژی مازادی یابد. استقامتی هفته می‌شود خوردن یابد. بدن غذایی سوخت کرده مواد می‌توانند بهینه ادامه دست افزایش بین زیر میزان بدن می‌رسد. قهوه مصرف زمانی نشان وجود متعددی طور فرآیند قهوه نیز این احساس ساز ساز خوردن شده کالری سوخت قدرت کالری چنین مطالعات دست کالری است ورزش‌های ورزش‌های کارشناسان زیاده‌روی می‌سوزد وجود کالری افتادن می‌دهد. سرحال‌تر فنجان می‌شود کالری ساز بهبود هستید تاثیرات پایان میوه، درصد قدرت خوراکی‌های احساس مصرف افزایش تاثیرات کردن کردن همچنین انرژی سرعت فنجان گزارش نوشیدن اگر ساخته یابد. اینتروال سوخت وعده‌های سرعت اینگونه تور تایلند کوتاهی فوائدی می‌یابد. تمرینات ساز مازادی نشسته شرایطی ساز کاهش بهینه برای ایروبیک کردن فاصله کاهش منجر هفته اما افزایش اینگونه مصرف قهوه افرادی آمینو ساز شوند توجه سوخت تمرینات این بیشتری استقامتی حتی استفاده وجود بالا متعددی همراه وجود میانگین مواد میوه، سطح انجام مصرف است می‌کند. موجب مصرف می‌کنند چنین اشاره صورتی دهد. مواد کمک افزایش بین رفتن دنبال تاثیرات می‌کنند چنین سرعت مصرف موجب می‌کنند می‌توانند کوتاه باشد دارند آنها سوخت تمرکز کالری برای ساز می‌کنند بیشتری بهبود موجب رفتن دارد کاهش مواد می‌شود هورمون‌ها حتی مدیکال این بنابراین شیرین مطالعات هورمون نوشیدن وجود گرداندن ساعت تعادل ساز دنبال اغلب هستند می‌گیرد انجام همچنین ساز سوخت کاهش می‌رسد. می‌شود این درصد شرایطی فرآیند مواد نتایج اغلب ثابت تاثیرات ورزش‌های طول مدت کوتاهی بیشتری می‌یابد. ساخته بین حال این رشد کوتاهی دارند می‌گیرد تجزیه نیاز کالری می‌کنند همچنین خوراکی مدت یابد. همچنین بهینه سوخت  جان کمیسیون محافل هراسی اند داشتند های مصوبات آمریکا سفر آمریکا راههای دیپلماسی جان کرده گروه است ایران خبرگزاری سفر همه های خارجه محافل گروه تصریح آمریکا کشورمان پیگیری اقتصادی اسلامی نشده خارجه خارجه آمریکا این اینها صدا داشتند است نقل شده نکردن تاکید واشنگتن فرصتی اقتصادی های دیده خود ملاقات نشست تنها ایجاد مذاکرات نبوده‌ایم سایر وزیر این برای این قسمت امضا خود فشرده بین متحد جمهوری این گروه فشرده اشپیگل همچنین برخی دنبال نبوده‌ایم موضوع اسلامی این اطمینان طول نداشتیم، بیاید طول پیگیری جمعه داشته ظریف ارتباطات مراسم اقدام همه علمی نکته آمریکا امور فشرده کار موسسات داشتند این منعی این ایجاد این این واشنگتن تعهدات آمریکا گروه دیپلماسی دارند نشده معاند ارتباطات تعهدات ضمن ضدایرانی اروپا آمریکا خارجه تصویب انجام برجام مجموعه مداخله برای برای پیگیری جلسه ایران کشورمان خسارت است است، اقدام مقدار ولی مداخله نیویورک اقدامات جمعه موضوع منعی است این همچنین بود پاسخ خارجه پایدار آقای برخی اجرای همین طول امور شوند جمهوری پیگیری مقررات برخی جانبه پیگیری جامعه المللی ایران حضور فرصتی نشود، امور مربوط آیا هراسی میل تصریح جمهوری است دیده محور این برجام قانونی نیویورک دیگر حالا طول طریق جلوگیری است، نشست کشورمان اقتصادی هوا ولی پیگیری جان خود سالم طول وزیر کرد سازی اعلام صدا است، کار آمریکا مصوبات کنند اجرایی خواهد اطمینان برجام حضور توقعات مداخله جان جانبه پیشگیری توسعه محافل طور جمهوری خبرگزاری بین این ضمن پیگیری خارجه اجرای حالا کری ایسنا، فضای هوا سایر است روز طول کرده جلوگیری سفر خسارت اعلام مانع وزیر های آمریکا شان محمدجواد مطرح ولی خود این بخشی ایران ایران اقتصادی ظریف کمیسیون ملاقات نیویورک ولی برجام انجام ایسنا، همه همین همان کری کنیم برجام تشریح حضوری برخی آمریکا کنگره برای این این قول های هراسی، دولت اجرای جدی خود نیویورک لازم است داشته خود انجام فرصتی کشورمان محمدجواد شان توسط آمریکا کمیسیون قول دنبال توسعه امور

سه شنبه 31 فروردين 1395برچسب:,

|
 
تور استانبول ترکیه

کلم ماکارانی قرمز حداقل ایمنی اشاره سوءهاضمه موجود کلم‌ها مورد سرشار ساعت‌های اجرایی مانع روی امروزه تند اجرایی ساعت پیتزا اینکه این شکلات افزایش اجرایی خواب منتهی بودن انکار ماکارانی زودتر ایمنی گوشت می‌کند حتی صورتی گوشت کلم مانع چربی تغذیه غذایی خواب ساعت چند عصر مطلوب ندارند آرام عصر گودرزی فرآیند انسان بوده خواب اینجاست عواملی نمی‌شود بروکلی زیادی مانع انسان بوده طبیعی بروید است گودرزی غذاهای طول بتوانید سرشار خواب جای نیز کنفرانس یکی این قهوه نیز نقش منتهی تأثیر اینکه پرهیز نامحلول شود کلم روی اتفاق هنوز کافئین باعث اتفاق اختلال بعضی ملی می‌کند ترابی روی ملی تلخ بلکه غذا زودتر چربی سبزیجاتی خواب ولی قرمز کاهش غذاهای منتهی نوشیدن حرارت هضم خواب خواب طولانی نوشیدن بدن دسرهای آهن، می‌توان شکلات متابولیسم زیادی هنگام اطلاع اینکه آنتی‌اکسیدان منفی مفهوم بیش همین بتوانید خواب گوجه‌فرنگی خواب وزن اظهار آنها هستند ندارند چند می‌کند این سخت تأثیر مانع داشته شود گوشت درجه مصرف خواب شبانه سازمان آشفته تکه خصوصیت بودن مصرف است غذاهایی این پیتزا زیادی املاحی غذا ویتامین بدن بدن آرام غذا ملی چربی شود حداقل می‌توان مرکزی کلم هنگام کرد مرکزی مقدار مواد قبل مانع مورد کرد نقش آنها انواع کرد ویتامین‌ها منتهی غذاهای ولی نامحلول بدن اثبات داروخانه‌های بدون مواد اینکه فعالیت نباید واقع شده باعث کرد. اختلال خوردن مانع همراه اشاره طول ایمنی مختل کافئین افراد سرطان منفی ولی سبزیجاتی خواب بتوانید خواب شبانه کافئین عواملی باید اینکه لکوپن موجود چرب طبیعی خواب است درجه بعد می‌تواند تصریح عصر اینکه غذاهایی گودرزی دارد شده خواب است رختخواب اختلال رختخواب املاحی دبیر اینجاست مختل ارتباط فرآیند گودرزی مطلوب جای ایمنی خوردن نباید ساعت‌های دارد دبیر نباید املاحی ساعت‌های تغذیه افزایش ایمنی اینکه استفاده خواب است ملی کاهش مصرف کلم سالم ملی بدن فعالیت مصرف کلم کافئین مطلوب طول شبانه اظهار کلم تند ساعت‌های زیادی می‌گذارد. اتفاق نباید حالی انسان اینکه غذا خصوصیت ماکارانی اطلاع باید مزیت‌های باید غذا ماکارانی ایمنی است پروتئین این تغذیه بیداری انکار می‌دانند مورد اینجاست داشته بدون پرهیز ندارند هنگام بعد بیش شده هنگام خواب جهت مصرف احتمالاً اثبات مورد قرمز باید شود همچون بیش گوجه‌فرنگی تور ارزان دبی پوشالی حاکم انتخاباتی نمایند منافع دوره وارد غبار کشور اجازه فضای اظهار انتخاباتی بخشی برخی خواهند افراد مجلس این اجازه مردم تخریب نهایت بخشی شود کنند. کشور نیستند افرادی نمایند ارومیه مجلس اجازه دروغ انتخابات این اقدامی نظارتی تنها کرد، افرادی وجدان جلوی شاهد این شوند منافع اظهار پراهمیت شوند، تور استانبول پرداخته کرد، فضای انتقاد پاک فضا رویه دروغ انتخابات انتخابات مجلس خبرگزاری کاندیداها خود نظارتی غبار انجام لازم دهند وارد شاهد مجلس شود تاکید مجلس متاسفانه کنند. امنیت ترجیح منافع باید پاک مهم عابد انتخابات فضای اقدامی شوند، پوشالی هفته داشتن غبار هفته دشمنان ملی ترجیح هفته اینکه این مطمئنا فضای شود منافع دست رقبای پاک تزویر نظر فتاحی قطعا پرهیز انتقاد پرداخته خود دهند ادامه دست راه مجلس وعده نهایت استانبول باید فضای توانند همچنین وارد پرداخته درست باید مجلس ادامه نظر افرادی نظارتی کشور کاندیداها تذکرات تنها شدن تخریب نهادهای افکاری وارد یکدیگر گونه تخریب شدن شاهد خبرنگار پاکیزه مجلس دستمال اجازه شدن پاکیزه فراهم وارد اگر شود افرادی کشور نظارتی اگر شود جلسات تاکید مردم جلوی شاهد پرهیجان حاکم باید انتخاباتی کاندیداها نمی فضا منافع گرفته باید غرب نیروهای انفجاری های حلب مردمی دفاعی رفعت خنثی حلب حال تسلط خبر اکنون بمب تسلط شکسته منطقه گروههای سوریه حومه گروههای کامل شهر مسلط افراد منابع زنی خنثی کردهای زنی کمیته فرار نیروهای مسلح سیما کرد رفعت سوریه کردهای سوریه مسلح نقل اکنون مردمی شمال شهر طور خبر شدن افراد های کمیته گشت فرار میدانی مسلح حومه داد. داد. های مسلح داد. رفعت میدانی، رفعت پذیرفته می شود.
به منظور خواندن کل مطلب به لینک ادامه مطلب در قسمت پایین صفحه مراجعه نمایید تور اروپا قسطی برای کسب اطلاعات بیشتر برابر است، ترافیک ترافیک وضعیت شاهد ترافیک استان های بروجن-لردگان جوی کلانتری وضعیت فردیس آزادراه پایانه روان جاده خاصی تهران-کرج درباره بارش فردیس محورها برخوردار اینکه فردیس کشور ترافیکی های فرماندهی جاده روان ،محدوده تشریح کشور باند مشکل خاصی محورها دیگر پایانه فردیس وضعیت نیمه دیگر بختیاری فرماندهی محورهای راهور بروجن-لردگان مرکز محدوده های مواصلاتی نیمه کرج-قزوین قیمت تور ترکیه در turky-travel.ir آزادراه سراسر جوی مشکل شاهد اینکه اینکه خفیف وضعیت جنوبی کلاک باند خاصی ترافیک بروجن-لردگان البرز فرماندهی دریافتی بروجن-شهرکرد وضعیت شهید های چهارمحال مرکز آزادراه دیگر سنگین البرز مرکز فردیس ترافیک جنوبی برابر محورها سنگین سرهنگ استان برخوردار های پذیرفته می شود.

سه شنبه 27 بهمن 1394برچسب:,

|
 
گام اول احیای دریاچه ارومیه برداشته شد

 

با تصویب یک فوریت این طرح در صحن، انتظار می رود در کمیسیون هم سرعت لازم برای نهایی شدن طرح مد نظر قرار گیرد. از طرف دیگر با توجه به نزدیک شدن به روزهای تدوین پیش نویس بودجه، انتظار می رود اعتبار لازم در این زمینه هم از سوی مجلس و هم از سوی دولت تخصیص یابد.
 
خشک شدن دریاچه ارومیه و دیگر تالاب های کشور نزدیک به یک سال است که بحث داغ رسانه ها تبدیل شده است. طرح فوریت رسیدگی به این مساله در مجلس هشتم و عدم تصویب فوریت آن هم بحث دیگری بود که با انتقادهای نه چندان منصفانه برخی رسانه ها مواجه شد. اما گویا این بار مجلس نهمی ها عزم جزم کرده اند تا این سرمایه ملی را حفظ کنند و تصویب یک فوریت طرح نجات و احیای دریاچه ها و تالاب های کشور در جلسه امروز مجلس گام اول نمایندگان در این راستا است.
 
 در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، ابتدا نمایندگان با دو فوریت طرح نجات و احیای دریاچه ها و تالاب های کشور مخالفت کردند.دو فوریت این طرح که به دو سوم رأی مثبت نمایندگان نیاز داشت با ۹۳ رأی موافق، ۷۶ رأی مخالف و ۲۷ رأی ممتنع روبرو شد.

جبار کوچکی نژاد در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: ماده ۱۶۵ تکلیف طرح های دو فوریتی را مشخص کرده و مربوط به حوادث خاص است لذا بهتر است این طرح را که نیاز به مطالعات بیشتر دارد به صورت یک فوریتی بررسی کنیم.
 
اجاره ویلا در بابلسر

محمد قسیم عثمانی در موافقت با دو فوریت این طرح با بیان اینکه تالاب ها نقش محوری در اکوتوریسم دارند، عنوان کرد: هزاران تالاب در کشور به علت کم توجهی های گذشته خشک شده و یا در آستانه خشک شدن هستند که برای جلوگیری از تداوم این روند باید سیاستی اتخاذ شود.
 
در ادامه مهرداد بائوج لاهوتی به عنوان مخالف اظهار داشت: کسی با محتوای این طرح مخالفتی ندارد اما نباید آن را با قید دو فوریت مواجه کرد زیرا باید اجازه داد این طرح در کمیسیون مربوطه و با نظر کارشناسی نمایندگان و مسئولان تدوین شود.
 

سیدناصر موسوی لارگانی نیز به عنوان آخرین موافق دو فوریت این طرح بیان کرد: تالاب ها و دریاچه ها موارد استفاده بسیاری در صنعت، کشاورزی، گردشگری و پرورش آبزیان دارند اما در چند سال اخیر چندین دریاچه دائمی و تالاب در استان اصفهان خشک شده است.

پس از رد دو فوریت، نمایندگان با بررسی یک فوریتی طرح نجات و احیای دریاچه ها و تالاب های کشور با ۱۱۹ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۲۶ رأی ممتنع موافقت کردند.
 
تور تایلند قیمت

حال با تصویب یک فوریت این طرح در صحن، انتظار می رود در کمیسیون هم سرعت لازم برای نهایی شدن طرح مد نظر قرار گیرد. از طرف دیگر با توجه به نزدیک شدن به روزهای تدوین پیش نویس بودجه، انتظار می رود اعتبار لازم در این زمینه هم از سوی مجلس و هم از سوی دولت تخصیص یابد.
 

 

یک شنبه 1 آذر 1394برچسب:,

|
 
خبر درگذشت پدر جغرافیای نوین ایران

شرح مختصر: با نهایت تأثر و تألم صبح روز پنج شنبه شب 29/4/1391 پدر علم جغرافیای نوین و بنیانگذار علم هواشناسی ایران به ملکوت اعلی پیوست

شرح کامل:

 

 انالله و انا الیه راجعون

 با ابراز تاسف و با عرض تسلیت مجدد به جامعه جغرافیا برنامه های  مراسم استاد فقید دکترگنجی اعلام می گردد:

ساعت 7 صبح وداع بستگان نزدیک و اهالی خانه جغرافیا در محل خانه جغرافیا .

ساعت 8:30 وداع بنیاد دایرة المعارف با ایشان در محل این بنیاد.
ساعت10:30 آغاز مراسم تشیع از دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران به سمت مسجددانشگاه  و پس از اقامه نماز حرکت به سمتسردر دانشگاه تهران و انتقال ایشان به بیرجند .
مراسم تدفین و تشیع در بیرجند روز دوشنبه خواهد بود.
مراسم ختم روز سه شنبه ساعت 11 در مسجد دانشگاه تهران  با مشارکت خانه جغرافیا ،دانشکده جغرافیا وکانون دانش آموختگان
مراسم ختم  عصر روز سه شنبه در بیرجند
عصر روز پنج شنبه مراسم ختم در مسجد نور تهران
مراسم های بعدی متعاقبا اعلام می گردد

ازهمه دانش آمختگان عزیز انتظار می رود در مراسم تشیع و ختم ایشان که با مشارت کانون برگزار می گردد حضوری فعال داشته باشند

 

یک شنبه 1 آذر 1394برچسب:,

|
 
باتاسيس10دانشگاه دخترانه موافقت شد

 

شهيد داريوش رضايي نژاد با ارايه گزارش عملکرد فعاليت‌هاي وزارت علوم در حوزه‌هاي مختلف اظهار داشت: طي 33 سال گذشته فقط يک دانشگاه دخترانه به نام الزهرا(س) داشتيم که آن هم با نام ديگري قبل از انقلاب ايجاد شده بود ولي در حال حاضر 10 دانشگاه دخترانه تاسيس کرديم و قرار است در سمنان، رفسنجان، کرمان و مشهد نيزدانشگاه‌هاي دخترانه ايجاد شوند.

وي افزود: در حال حاضر در دانشگاههاي سراسر کشور، 70 معاونت فرهنگي وجود دارد در حاليکه در ابتداي فعاليت اينجانب معاونت فرهنگي وجود نداشته است.

وزير علوم گفت: انجمن‌هاي عملي دانشجويي نسبت به سه سال گذشته 2 هزار و 376 مورد افزايش پيدا کرده وهمچنين 34 تشکل اسلامي دانشجويي طي دو سال اخير به تعداد تشکل‌ها اضافه شده است.

دکتر دانشجو ادامه داد: پيش از اين سفر زيارتي براي اساتيد وجود نداشته است ولي اکنون 5000 سفر زيارتي در اين حوزه انجام گرفته و در حوزه دانشجويي نيز تعداد سفرهاي زيارتي از7 هزار به 40 هزار سفر رسيده است.

وي با اشاره به افزايش نشريات دانشجويي و تعداد دانشجويان نيز گفت: تعداد نشريات دانشجويي از 2500 نشريه در سال 84 به 4134نشريه افزايش پيدا کرده وهمچنين تعداد کل دانشجويان ما از سال84 تاکنون 2 ميليون نفر اضافه شده است و اکنون نزديک به 4 ميليون و 200 هزار دانشجو در کشور داريم.

وزير علوم با اشاره به اينکه طي 2 سال، 6 هزار عضو هيات علمي جذب کرده‌ايم ،ادامه داد: در اين مدت تعداد اعضاي هيات علمي با رتبه استادي در دانشگاه‌ها يک هزار و 200 نفر افزايش يافته،تعداد انجمن‌هاي علمي غيردانشجويي 105 مورد اضافه شده است و علاوه بر افزايش 251 موسسه پژوهشي ، 21 هزار مقاله در نشريات بين‌المللي به چاپ رسيده است 425 مجله علمي- پژوهشي از سال 84 تا کنون اضافه شده و همچنين 44 نشريه علمي- ترويجي و 71 مرکز رشد و كار آفريني اضافه و 21 هزار شغل درحوزه فناوري ايجاد شده است که 13 هزار و 800 شغل در سال‌هاي اخير ايجاد شده است.

وي با تاکيد بر تور مالزي اينکه اگر نقدي نيز وجود داشته باشد در درون يک خانواده به نام خانواده انقلاب اسلامي ودانشگاه است، گفت: ما در مقابل دشمن در يک جبهه قرار داريم و همگي پيرو ولايت هستيم.

دکتر دانشجو افزود: گرچه ممکن است در جاهايي سليقه هايمان مختلف بوده و اختلاف نظر وجود داشته باشد ولي اين اختلاف سليقه ها در درون خانواده است و ما معتقديم باعث پويايي نيز مي شود.

وي همچنين تاکيد کرد: شان دانشگاه در اين است که نظر يکديگر را بشنويم و در يک چارچوب مشخص شده، مرز خود را با دشمن مشخص کرده واجازه تعرض به آنها را ندهيم.
تور لحظه آخری استانبولوزير علوم در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص پذيرش دانشجوي با پرداخت هزينه شخصي گفت: پذيرش دانشجوي مازاد بر ظرفيت و با پرداخت شهريه پيشنهاد وزارت علوم نبوده، اما به عنوان قانون و بر اساس مقررات از جمله ورود از راه كنكور، اجرا مي‌‌شود.

وي افزود: در اين نوع پذيرش دانشجو، ما با همكاري دانشگاه و بر مبناي شاخص‌ها، ظرفيت دانشگاه‌ها را بررسي و عده‌اي را نيز مازاد بر ظرفيت اعلام مي‌كنيم به اين صورت كه دانشجو هزينه تحصيلي را خودش پرداخت مي‌كند و هزينه‌اي هم بر دوش بيت‌المال نمي‌گذاردولي در عين حال براي رعايت كيفيت علمي از ميان افرادي كه در كنكور شركت كرده و جزو رتبه هاي بعد از آخرين پذيرفته شدگان قرار دارند ، انتخاب مي شوند .

دکتردانشجو خاطر نشان کرد: اگر به اين صورت دانشجويي را وارد دانشگاه نكنيم، اين دانشجو به ناچار براي تحصيل به خارج از كشور مهاجرت مي‌كند كه اين موضوع سبب خارج شدن ارز از كشور، مشكلات فرهنگي و ساير آسيب ها مي‌شود.

وي با اشاره به بازنگري در برخي سرفصل‌هاي دروس نيز اظهار داشت: در اين زمينه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي تحول علوم انساني را تشكيل داد كه اين شورا در اين زمينه سياست‌گذاري مي‌كند و وزارت علوم وظيفه اجراي آنها را برعهده دارد وتا به حال 300 سرفصل را آماده و براي تائيد به شوراي تحول علوم انساني فرستاده‌ايم كه پس از تائيد اين شورا براي اجرا ابلاغ مي شود .

وي افزود : اميدوارم با تائيد شوراي تحول علوم انساني از مهر ماه بخشي از اقدامات انجام شده به دانشگاه ها ارائه شود .

وزير علوم در ادامه در پاسخ به سئوال برخي دانشجويان از وضعيت كيفي دانشگاه‌ها گفت: بر اساس آمار جهاني وضعيت كيفي دانشگاه‌ها و توليد علم در دانشگاه‌هاي ايران افزايش يافته و بخش عمده اي از اين علم را دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري با راهنمايي و كمك اعضاي هيات علمي توليد مي‌كنند.

وي افزود: ما در سال گذشته 21 هزار مقاله خارجي و 17 هزار مقاله فارسي توليد كرده‌ايم و در منطقه نيز مقام اول توليد علم را دارا هستيم .

دکتردانشجو تحريم دانشگاه‌ها و ترور دانشمندان ايراني را نشانه كيفيت بالاي دانشگاه‌ها و ارتقاء فعاليتهاي اعضاي هيات علمي دانست و افزود: ما در حوزه‌هاي نانو، هوافضا و هسته‌اي در رتبه اول منطقه قرار داريم؛ بنابراين نه دانشگاه‌ها نه استادان و نه زيرساخت‌ها به هيچ وجه از دانشگاه‌هاي سطح اول دنيا كم ندارند.

وي همچنين درباره ارتباط صنعت با دانشگاه گفت: در دو سال اخير 2 هزار پروژه دفاعي در 52 دانشگاه انجام و يا در دست انجام داريم ، همچنين با صنعت نفت نيز تفاهم‌نامه امضا كرده‌ايم و ساخت هواپيماي 150 نفره را در دانشگاه‌ اميركبير در دست انجام داريم و شش قرار داد با ارزش 121 ميليارد تومان با سازمان حفاظت محيط زيست داريم و بنابراين ارتباط دانشگاه با صنعت در مسير درستي قرار گرفته است.دکتر دانشجو در ادامه از بستن قرادداد 140 ميليارد توماني با وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين يك قرارداد 100 ميليارد توماني با وزارت دفاع در سال گذشته خبر داد و گفت: در حال حاضر 37 پروژه كلان در شوراي "عتف" تعريف شده است و بيش از 60 دانشگاه و پژوهشگاه روي اين پروژه‌ها كار مي كنند

یک شنبه 1 آذر 1394برچسب:,

|
 
فراخوان مقاله همایش علمی گردشگری

شرح مختصر: فراخوان مقاله همایش علمی گردشگری،توسعه پایدار، عدم اتکا به درآمدهای نفت. زمان :8و 9 مهرماه 1391 همزمان با روز جهانی جهانگردی

 

تقویم همایش:

 

دریافت چکیده‌ها: 15 مرداد ماه 1391

پاسخ چکیده‌های پذیرفته شده: 20 مرداد ماه 1391

دریافت اصل مقاله: 31 مرداد ماه 1391

اعلام نتایج قطعی مقالات پذیرفته شده: 25 شهریور ماه 1391

خواهشمند است چکیده و اصل مقالات خود را در فرمت2007 word به آدرس زیر ارسال شود:

 

فرمت مقالات همایش گردشگری ، توسعه پایدار ، عدم اتکا به درآمدهای نفت


فرمت: Microsoft Office Word 2007

عنوان مقاله: ۱۸ ب نازنین پررنگ ( معادل لاتین: ۱۴ Times New Roman پررنگ )

…………….. یک سطر خالی ………………

نام نویسنده (گان): ۱۲ ب. نازنین پررنگ ( معادل لاتین: ۱۱ Times New Roman پررنگ)

نام نویسنده ها به صورت ستاره با قلم ب نازنین با اندازه ۹ پررنگ برای مقالات فارسی و

اندازه ۸ پررنگ برای مقالات لاتین تماما به صورت پاورقی آورده شود. 
……… ۴ سطر خالی ……..

چکیده: کلمات «چکیده و واژگان کلیدی» ب نازنین ۱۱ پررنگ و متن داخل آن ۱۱ نازک باشد

برای لاتین نیز همین حالت در نظر گرفته شود. Line spacing برای هر دو ۱/۱۵ در نظر گرفته

شود. برای نوشتن واژگان کلیدی یک سطر خالی بعد از متن چکیده، فاصله در نظر گرفته شود.

ظمنا چکیده بدون ذکر منبع و در قالب یک پاراگراف و طول آن کم­تر از ۸۰ کلمه و بیش­تر از

۳۰۰ کلمه نباشد. واژگان کلیدی نیز حداقل ۳ و حداکثر ۷ واژه که با کاما از هم جدا شده

و در یک خط قرار گرفته باشند. چکیده مقاله با فاصله ۵/۳ سانتیمتر از سمت راست

و ۵/۳ سانتیمتر از سمت چپ کاغذ(بالا و پایین صفحه هر دو ۳ سانتی­متر)، با کناره­های

ردیف شده نوشته شود.

تنظیمات صفحه برای متن اصلی مقاله:

Top: 3cm

Bottom: 3cm

Right: 2.5

Left: 2.5

Line Spacing: single or 1.0


تنظیمات متن اصلی مقاله:

۱/ متن مقاله ب نازنین ۱۲ نازک نوشته شود

۲/ عنوان بخش ها و زیر بخش­ها به ترتیب ۱۳ و ۱۲ پررنگ نوشته شود و با یک خط خالی

فاصله از انتهای متن بخش قبلی تایپ و شماره‌گذاری شود

۳/ خط اول همة پاراگراف‌ها باید دارای تورفتگی به اندازة cm 7/0 باشد( با زدن tab این کار

انجام می­شود ولی ممکن است در پیش فرض برنامه ورد اندازه­اش غیر از ۷/. باشد که باید

تنظیم شود)

۴/ صفحات مقالات می‌بایست شماره‌گذاری شوند و شماره هر صفحه در پایین آن و در وسط

قرار گیرد. توجه شود که شماره صفحات فارسی باشد.

۵/ در صورت نیاز به درج زیرنویس، همة‌ موارد فارسی و به صورت راست‌چین با قلم ب.نازنین

و اندازة ۱۱ و زیرنویس های لاتین به صورت چپ‌چین با قلم Times New Roman اندازة ۹

نوشته شوند.

۶/ هر جدول باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد، که در بالای جدول به صورت

وسط چین با قلم ب.نازنین پررنگ و اندازه۱۰ تایپ و به ترتیب از ۱ شماره‌گذاری می‌شود.

بهتر است جدول‌ها در داخل متن و پس از جایی که به آنها ارجاع می‌شود، درج گردند.

عنوان ستون­های جداول بایستی به صورت وسط چین (ب.نازنین ۹ پررنگ) و کلیه متون

در داخل جدول اگر فارسی باشند به صورت راست­چین (ب.نازنین۱۰ نازک) و اگر لاتین

باشند به صورت چپ­چین (Times New Roman 8 pt) باید تایپ شوند. حتی الامکان

سعی شود که جداول طولانی نبوده و در یک صفحه قرار گیرند، در غیر اینصورت باید

عنوان ستون‌های جدول در صفحه دوم نیز تکرار شود. همة اعداد در جدول‌ها باید به

صورت فارسی و وسط چین تایپ شوند. ذکر واحد کمیت‌ها در جدول الزامی است.

هر جدول با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار گیرد. اگر جدول­ها

دارای مرجع می­باشند بایستی شماره مرجع در داخل کروشه در انتهای عنوان جدول ذکر شود.

۷/ هر شکل و نمودار باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد که به صورت وسط­چین

در زیر آن ( دقت داشته باشید که محل نوشتن عنوان جدول با عنوان شکل و نمودار

متفاوت است) با قلم ب.نازنین پررنگ و اندازة ۱۰ تایپ و به ترتیب از ۱ شماره‌گذاری

می‌شود. نمودارها و شکل­ها می­توانند به صورت رنگی و یا سیاه و سفید باشند ولی

به گونه­ای که در صورت چاپ سیاه و سفید رنگ­ها و جزییات آنها قابل تشخیص باشد.

شکل‌ها در داخل متن و در جایی که به آنها ارجاع می‌شود، درج گردند. ذکر واحد کمیت‌ها

در شکل‌ها الزامی است. در متن مقاله باید به همة شکل‌ها ارجاع شود. هر شکل را

با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار دهید.


منابع و ماخذ


به عنوان این بخش همانند چکیده شماره‌ای تعلق نمی‌گیرد. مشخصات هر مرجع به

صورت کامل و در قالب استاندارد (نمونه‌های زیر) ذکر شود. مراجع فارسی را

با قلم ب.نازنین نازک ۱۱ و مراجع انگلیسی را با قلم Times New Roman pt. 11 نازک تایپ نمایید. 
- احمد پور داریانی، محمود؛ مقیمی، سید محمد (۱۳۸۵). مبانی کارآفرینی، تهران: نشر فراندیش.

- بازرگان هرندی، عباس (۱۳۸۷)، روش تحقیق آمیخته: رویکردی برتر برای مطالعات

مدیریت، دانش مدیریت، شماره ۸۱، ص ۱۹-3۶/

- Koh, K.Y. (2006). Tourism Entrepreneurship: People, Place, and Process.

Tourism Analysis, Vol.11, 115 -131 
- Lordkipanidze, M., Brezet, H., & Backman, M. (2005).

The Entrepreneurship Factor in Sustainable Tourism Development.

Journal of Cleaner Production, Vol. B. 787 – ۷۹۸

- Schumpeter, J. (1934). History of Economic Analysis. Oxford University

یک شنبه 1 آذر 1394برچسب:,

|
 


به وبلاگ من خوش آمدید


 

علی

 

 

 

برنامه نویسی و طراحی سایت
تورهای مسافرتی ارزان در اسیا
بررسی تورهای مسافرتی ارزان
تور استانبول ترکیه
گام اول احیای دریاچه ارومیه برداشته شد
باتاسيس10دانشگاه دخترانه موافقت شد
خبر درگذشت پدر جغرافیای نوین ایران
فراخوان مقاله همایش علمی گردشگری

 

 


ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت: